Súvisiace odkazy
Krajský úrad životného prostredia Bratislava
Krajský úrad životného prostredia Trnava
Krajský úrad životného prostredia Trenčín
Krajský úrad životného prostredia Nitra
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
Krajský úrad životného prostredia Žilina
Krajský úrad životného prostredia Košice
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Občan.sk
WEBJaspi
Daňový úrad
Mestský úrad

   Obvodné a stále pracoviská         životného prostredia

   
Krajský úrad Banská Bystrica
Obvodný úrad Banská Bystrica
Obvodný úrad Brezno
Obvodný úrad Lučenec
Stále pracovisko Poltár
Obvodný úrad Rimavská Sobota
Stále pracovisko Revúca
Obvodný úrad Veľký Krtíš
Obvodný úrad Zvolen
Stále pracovisko Detva
Stále pracovisko Krupina
Obvodný úrad Banská Štiavnica
Stále pracovisko Žiar n./Hronom
Stále pracovisko Žarnovica
 
 

   Aktuálne akcie

 


   Stránkové hodiny pre verejnosť

     
Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
   
Streda: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
   
Piatok: 8:00 - 12:00
   
 
Kontakt:
Obvodný úrad životného prostredia       Veľký Krtíš
Imre Madácha 2,
990 01 Veľký Krtíš
Telefón: 047 – 491 1817
             047 – 483 1128
Fax: 047 - 483 1272
E-mail: ozp@vk.ouzp.sk
  Aktuálne informácie
 
Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
   
Oznámenie o začatí konania  o zmene stavby ešte pred jej dokončením „VDJ Modrý Kameň – predĺženie prívodu z DVZ Plachtince“
   
Oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci „ČOV Veľká Čalomija a kanalizačné siete pre obec Veľká Čalomija, Dolinka a Kosihy nad Ipľom“
 
O oznámenie o začatí správneho konania o určení pásma ochrany verejného vodovodu verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre navrhovateľa Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica pre vodnú stavbu: „Stavba č. 6“, „Stavba č. 5“, „Kosihovce – vodovod“ a „Kosihovce – Malá Čalomija, skupinový vodovod I. etapa“
   
Rozhodnutie vo veci vodnej stavby „ Stavba č. 4“ v rámci stavby „Zabezpečenie zásobovania južnej časti  okresu Veľký Krtíš  pitnou vodou“
 

Kolaudačné rozhodnutie vo veci vodnej stavby „3. stavba – Žihľava – Kiarov SO 01 Bušince – Muľa, prepojovacie potrubie“ v rámci stavby „Zabezpečenie zásobovania južnej časti  okresu Veľký Krtíš  pitnou vodou“

 
Rozhodnutie vo veci vodnej stavby Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

Verejná vyhláška na stavbu č. 4 v rámci stavby Zásobovanie južnej časti
okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na
uskutočnenie vodnej stavby VDJ Modrý Kameň - predĺženie
prívodu z DVZ Plachtince
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby „Zabezpečenie zásobovania južnej časti  okresu Veľký Krtíš  pitnou vodou“ ešte  pred jej dokončením
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia na stavbu „OBECKOV TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PRESSKAN + OBECKOV ČOV“
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby ešte  pred jej dokončením na stavbu „Tlaková kanalizácia PRESSKAN“
Rozhodnutie o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia na vodnú stavbu „Žihľava – Pôtor, úprava Starej rieky“
Rozhodnutie o predĺžení platnosti právoplatného stavebného povolenia na vodnú stavbu „Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany“
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Žihľava – Pôtor, úprava Starej rieky“
Upovedomenie o začatí  vodoprávneho konania vo veci zmeny vodnej stavby „Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany“
Upovedomenie o začatí  vodoprávneho konania vo veci zmeny vodnej stavby „Kosihovce - Malá Čalomija, skupinový vodovod I. etapa“

Informácia o Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach

   
Slobodný prístup k informáciám
 
Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Veľký Krtíš
 
   
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Koncepcia rozvoja tepelného
hospodárstva mesta Veľký Krtíš" podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
 
 
 
 
 

  Dokumenty pre Vás
Čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla
Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Obvodnému úradu životného prostredia Veľký Krtíš.
Úvodná stránka | Mapa stránky | Voľné miesta | Napíšte nám | Kontakt